• Genel Koşullar

Genel satış, teslimat ve ödeme koşulları

1. Genel şirket koşullarımızın geçerliliği

1.1.
Bu teslimat koşulları sözleşmenin imzalanması esnasında ticari ve serbest mesleki faaliyetini sürdüren (işletmeci) kişilerin bulunduğu ticari muamelelerde ve kamu hukuku tüzel kişilerinin ve kamu hukuku özel mülkiyetinin bulunduğu ticari muamelelerde geçerlidir.

1.2.
Satış ve teslimat koşullarımız münhasıran geçerlidir; bu koşullar gelecekte sözleşme ortağı ile gerçekleştirilecek olan ticari muamelelerde de geçerli olacaktır. Açık şekilde reddetmesek dahi; sözleşme ortağının bizim satış ve teslimat koşullarımızdan farklı olan koşullarının bir geçerliliği yoktur. Sözleşme ortağı satış ve teslimat koşullarımızın geçerliliğine itiraz ederse, sözleşmeyi feshetme hakkımız vardır.

1.3.
Genel şirket koşullarımızda yapılan herhangi bir değişiklik sözleşme ortağına yazılı şekilde bildirilir. Sözleşme ortağı bu değişikliklere yazılı şekilde itiraz etmezse, bunlar kabul görmüş sayılır. Değişiklikleri bildirme esnasında sözleşme ortağına bu kabul görme şartını ayrıca belirteceğiz. Değişiklik bildirimi sözleşme ortağımıza iletildikten sonra itirazın bir ay içinde gerçekleşmesi gerekir.

2. Sözleşmenin gerçekleşmesi / Yazı formatı

2.1.
Sözleşme ortağının siparişi bağlayıcı bir tekliftir. Bu teklifi ya iki hafta içerisinde yazılı bir sözleşme onayı göndererek ya da bu süre içerisinde sipariş edilen ürünleri satış ortağına göndererek kabul edebiliriz.

2.2.
Tekliflerimiz değişebilir ve bu teklifler sözleşme ortağını bir ürün sipariş etmeye davet eder.

2.3.
Bu genel şirket koşullarında öngörülen yazı formatı, gerekli açıklama Alman Medeni Kanunu (BGB) Madde 126b hükmüne uygun bir metin formatında verildiğinde dahi (ör. faks ya da E-posta yoluyla) daima korunmalıdır.

3. Fiyatlar, ambalajlar

3.1.
Sözleşme onayında aksi bildirilmediği sürece fiyatlarımıza fabrika teslim olarak ambalaj, navlun, montaj ve sigorta dahildir. Fiyatlarımız net fiyattır. Geçerli yasal gelir vergileri ayrı şekilde hesaplanacaktır. Fiyatlar yalnızca ilgili sözleşme için geçerlidir ve sonraki siparişler için bağlayıcı değildir.

3.2.
Ambalaj, navlun ve sigorta bedelleri faturada ayrıca hesaplanacaktır. Ambalaj ve navlun bedeli maliyet fiyatına dahil edilir.

3.3.
Sözleşme ortağı teslimatlarımızdaki taşıma ambalajlarını şirket merkezine göndermekle yükümlüdür. Ambalajların temiz, yabancı maddelerden arındırılmış ve malzemesine göre sınıflandırılmış olmalıdır. Bu koşulların sağlanmaması durumunda sözleşme ortağına atık imhası esnasında oluşan ilave masrafları borç olarak kaydetme hakkına sahibiz.

3.4.
Ürünün kurulum ya da montajını devralırsak sözleşme ortağı; anlaşılan bedele ilave olarak, montajdan oluşan bazı masrafları, özellikle de seyahat masraflarını, el aletleri ile kişisel bagajların taşınmasından doğan masrafları ve genel gider masraflarını karşılar.

3.5.
Bir anlaşma için anlaşılan fiyata sözleşme bitiminden dört ay sonraya kadar bağlı kalırız. Süresi daha uzun olan bir teslimat yapılması ya da hizmet sunulması halinde; asıl fiyatımıza nispeten malzemenin ya da işçilik ücretinin artması durumunda, ortaya çıkan bedel artışı için bir masraf payı uygulama hakkına sahibiz.

4. Ödeme / İskonto / Ödemede gecikme

4.1.
Teslim ettiğimiz ürünlerin bedeli teslimattan hemen sonra gecikmeden ödenmelidir. Kambiyo ve çekler ödeme olarak kabul edilir. Masrafları ve genel gider masraflarını sözleşme ortağı karşılar.
Tüm ödemeler EUR (Û) cinsinden gerçekleşir. Yabancı banka masraflarının oluşması halinde bunları sözleşme ortağı karşılar.

4.2.
Sözleşme ortağı ödemede gecikirse, mevcut taban faiz oranına yüzde sekiz puanlık yasal bir miktar eklenerek yıllık gecikme faizi uygulanır. Daha yüksek bir gecikme hasarını kanıtlama ve sözleşme ortağının ödemede gecikme olmadığını kanıtlamadığını iddia etme hakkımız saklıdır.

4.3.
Sözleşme ortağının birkaç teslimat için ödeme yapması gerekiyorsa, ödemeler şu şekilde hesaplanır: İlk olarak vadesi gelen ceza ödenir, eğer vadesi gelen birden fazla ceza varsa bizim için daha düşük teminat sağlayan ceza ödenir. Cezanın tamamının kapatılması için yeterli olmayan bir ödeme ilk olarak masraflara, ardından faizlere ve son olarak da anaparaya sayılır. Sözleşme ortağı tarafından yapılan ayrı borç kapatma onayları etkisizdir.

5. Mahsup etme / alıkoyma hakkı

5.1.
Sözleşme ortağı, yalnızca karşı taleplerinin mahkeme kararıyla belirlenmiş, tartışmasız veya tarafımızca tanınmış olması halinde kendi talepleriyle mahsup etme hakkına sahiptir.

5.2.
Sözleşme ortağının yalnızca mahkeme kararıyla belirlenmiş, tartışmasız veya tarafımızca tanınan talepler olması halinde hapis hakkı vardır. Teslim edilecek ürünün parçalarında ya da hizmette eksiklikler olması halinde sözleşme ortağı, teslimattaki ya da hizmetteki minimum değere karşılık gelen ücreti zapt edebilir. Hapis hakkına ve tamamlanmamış sözleşmeye itiraza banka kefaleti ile de gerçekleştirilebilen teminat gösterme yoluyla engel olma hakkına sahibiz. Teminat en geç sözleşme ortağı teminatı kabul etmeyi geciktirdiği zaman sağlanmış kabul edilir.

6. Mal varlığında kötüleşme olması durumunda edimden kaçınma hakkı

6.1.
Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra sözleşme ortağının finansal durumunda sorun olması sonucunda satın alma ödemelerine ilişkin talebimizin açık şekilde tehlikeye girmesi söz konusu ise, ürünlerin teslimatı bakımından edimden kaçınma hakkını geçerli kılabilir ve ön ödeme isteyebiliriz. Bu hak özellikle de sözleşme ortağının mal varlığı üzerinde bir iflas davası açılmışsa, sözleşme ortağı diğer sözleşmeler nedeniyle vadesi gelen ödemeleri geciktirmiş ise, verilen kambiyolar ya da çekler ödenmemişse ya da kredi veren kurum tarafından belirlenen limit aşılmışsa ya da hedeflenen teslimat aşılmışsa geçerli olur.

6.2.
Ödeme yapılırsa ya da bunun için teminat mektubu ile yeterli teminat sağlanmışsa edimden kaçınma hakkı uygulanmaz.

6.3.
Sözleşme ortağına ödeme yapılması yada güvenliğin sağlanması için on günü aşmamak kaydıyla yeterli bir süre sağlarız. Bu süre içerisinde telafi olanağı başarısız kalırsa sözleşmeyi feshetme ve hasar tazminatını isteme hakkına sahibiz.

7. Teslimat, risk transferi, teslimatta gecikme

7.1.
Teslimat tarihi sözleşme onayında belirlenmiştir. Ayrıca son teslimat ve hizmet tarihleri ile teslimat ve hizmet tarihleri yalnızca yazılı şekilde onaylanmış ise bağlayıcıdır. Sözleşme ortağı sözleşmenin yapılması için gerekli olan ve kendisinden istenen belgeleri son teslimat tarihinde iletmemiş ise teslimat tarihi uygun şekilde uzatılır.

7.2.
Teslimatlar fabrikadan yapılır. Ürünler teslimat tarihinde tesisten çıkmışsa, son tarihe kadar gönderime hazır olduğumuzu göstermişsek ya da teslimat ya da sözleşme ortağı ile hizmet için bir tarih kararlaştırırsak son teslimat tarihine sadık kalınmış olur.

7.3.
Sözleşme ortağının teslimatın tamamının tek seferde teslim edilmesi gibi bir isteği olmadığı sürece uygun ve mantıklı kısmi teslimatlar gerçekleştirebiliriz.

7.4.
Kazara tahribat ya da kazara bozulma riski, malların taşınması ile nakliye firmasına, navlun taşıyıcısına ya da gönderimi gerçekleştirmesi için tahsis edilmiş olan kişi ya da kuruma veya taşıma işleminin kendi çalışanlarımız tarafından gerçekleştirilmesi ve tesislerimizden çıkması halinde sözleşme ortağına geçer. Aynı durum istisnai olarak gönderim masraflarını üstlendiğimizde de geçerlidir. Bizimle ilgili olmayan nedenlerden dolayı teslimat ertelenmişse, risk transferi gönderime hazır olunduğunun bildirildiği an gerçekleşir.

7.5.
Teslimat tarafımızca önlenemeyen ve sözleşme başladığında öngörülemeyen olayların meydana gelmesi nedeniyle ertelenirse (ör. mücbir sebepler, ham madde ve yardımcı maddelerin ya da enerjinin yetersiz olması, diğer işletim arızaların, taşıma vasıtalarının tedarik edilmesinin mümkün olmaması, iş anlaşmazlığı, resmi engeller vb.), hizmet engelinin kaldırıldığı tarihe sonra en az bir hafta daha eklemek suretiyle en fazla iki ay olmak üzere son teslimat tarihi hizmet engelinden sonraki süreye uzatılır. Bahsedilen nedenlerden dolayı teslimat yapılması imkansızsa teslimat yükümlülüğünden feragat etmiş oluruz. Sözleşme ortağını son teslimat tarihinin öngörülebilir şekilde uzatılması ya da hizmetin verilmesinin mümkün olmadığı konusunda derhal bilgilendirir ve bu durumda şimdiye kadar yapılmış olan ödemeleri geri iade ederiz.

7.6.
Hizmeti önceden ciddi ve nihai şekilde reddetmediğimiz sürece, yalnızca sözleşme ortağı ilk olarak sözleşmenin gerekliliklerini yerine getirmek için en az 14 günlük süre belirlemişse gecikme yaratmış sayılırız. Alman Medeni Kanunu (BGB) Madde 286 Par. 2 Bent 1 ve 2 uyarınca son tarihinin belirlenmesi gerekliliği, hizmet süresinin takvime dayalı şekilde belirlenmesi durumunda da geçerlidir. Belirlenen bu son tarihin başarısız şekilde sona ermesi halinde sözleşme ortağı sözleşmeyi feshetme ve hasar tazminatı isteme hakkına sahiptir.

7.7.
Hizmetin gecikmesi nedeniyle sözleşme ortağı tarafından istenen hasar tazminatının ve hizmet yerine istenen hasar tazminatının değeri en fazla teslimatın tamamının değeri kadar olabilir. Tarafımız ya da yardımcılarımız kasıtlı tavır ve büyük ihmalkarlık ile suçlanırsa ya da hayatın, vücudun ya da sağlığın zarar görmesi durumunda yukarıda bahsedilen hüküm geçerli olmaz. İspat yükünün sözleşme ortağının lehine değiştirilmesi bu maddedeki hükümleri etkilemez.

7.8.
Sözleşme ortağımızın teşviki nedeniyle ya da sözleşme ortağından kaynaklanan sebeplerden dolayı teslimat gecikirse; tarafımıza hasarın daha az olduğu ispat edilmediği sürece her ayın başında brüt ürün değerinin %0,5’i kadar depo parası isteme hakkına sahibiz. Bu durumda risk, ürünün hazır olduğu günden itibaren ve uygun bir sevkiyat önerisi ile birlikte sözleşme ortağına geçer.

8. Satılan ürünün kalitesi

8.1.
Aynı türden maddeler için eşit olması gereken ve alıcının türe bağlı olarak bekleyebileceği kalite belirlenmiştir. Bunun ötesindeki kalite ya da sözleşmede şart koşulan kullanım özelliklerinin yazılı olarak açık şekilde belirlenmiş olması gerekir.

8.2.
Seri üretim maddelerinin teslimatında piyasada bulunan çizimlerden, ölçülerden ve ağırlıklardan sapmalara izin verilir.

9. Kalite eksikliği için sorumluluk

9.1.
Açık şekilde görülen eksiklikler teslim edildikten sonra en geç bir hafta içerisinde yazılı şekilde şikayet edilmelidir. Görülmeyen eksikler ise fark edilmelerinden sonra en geç bir hafta içerisinde sözleşme ortağı tarafından yazılı şekilde şikayet edilmelidir. Sözleşme ortağı şikayet ettiği eksiklikleri detaylı ve yazılı şekilde bildirmekle yükümlüdür. Şikayet etme gerçekleşmemişse ya da gecikmişse, sözleşme ortağı satın alınan ürünün olası eksikliklerine ilişkin talep hakkını kaybetmiş olur. Özellikle ürünün sözleşme ortağı tarafından geri gönderilmesinden sonra denetlenmesi olmak üzere tarafımızca gerçekleştirilen eksiklik göstergesi işlemi, hiçbir şekilde sözleşme ortağının şikayet etme sorumluluğundan kaçınabileceği anlamına gelmez.

9.2.
Üründe önemsiz eksiklikler mevcutsa, sözleşme ortağı teslimatı kabul etmekle yükümlüdür.

9.3.
Bir eksiklik durumunda ilk olarak kendi kararımız doğrultusunda eksiğin giderilmesiyle ya da eksiksiz bir ürün göndermekle yükümlü oluruz (Alman Medeni Kanunu (BGB) Madde 439 Par. 1 uyarınca sonradan yerine getirme). Sonradan yerine getirme durumunda; ürünün yerine getirme olarak başka bir yere götürülmesinden kaynaklanmadığı sürece özellikle taşıma, seyahat, çalışma ve malzeme masrafları olmak üzere yerine getirmenin amacına uygun olan tüm masrafları üstlenmekle yükümlü oluruz.

9.4.
Verilen şu gerekçeler dolayısıyla yerine getirme yalnızca beklenenden yüksek bedel ile mümkün ise sonradan yerine getirmeyi kabul edemeyiz:

  • Eksikliğin giderilmesi ile ilişkili olan masraflar satılan ürünün piyasa değerinin %100 üzerinde ise;
  • Yeniden teslimat durumunda tarafımızca yedek temin etme masrafları satılan ürünün piyasa değerinin %150 üzerinde ise.

Sözleşme ortağının diğer yasal hakları (fiyat düşürme, cayma, hasar tazminatı ve gereksiz masraf tazminatı) etkilenmez.

9.5.
Yasalar zorlayıcı şekilde aksini öngörmediği sürece, sözleşme ortağı garanti hakkını geçerli kılmadan önce ilk olarak sonradan yerine getirme için yazılı şekilde uygun bir tarih belirtmekle yükümlüdür. Genelde ürün teslim edileceği zaman sonradan yerine getirme için en azından üç haftalık bir süre, yedek parçaların teslimatında ise on günlük bir süre verilir; bu durum sözleşmeye göre tek seferlik daha kısa bir süre belirlendiğinde ya da beklenenden daha yüksek hasarlar meydan getiren ya da ör. işletim emniyeti için tehlike arz eden acil durumlar için kesinlikle daha kısa bir süre gerekli olduğunda geçerli değildir. Sonradan yerine getirme son tarihe kadar gerçekleştirilmezse sözleşmeyi feshetme, satış fiyatını düşürdüğünü açıklama ya da Bent 11 hükümleri altında hasar tazminatı istemek gibi yasal haklarını geçerli kılmakla yükümlüdür.
Sonradan yerine getirme ciddiyetle ve kati şekilde ertelenmişse ya da yerine getirme mümkün değilse tarih belirleme gerekmez.

9.6.
Satın alınan üründe yalnızca önemsiz şekilde bir eksiklik bulunuyorsa sözleşmeden cayma söz konusu değildir. Sözleşmede belirlenen kaliteden ve ürünün sözleşme altında belirlenen kullanılabilirliğinde önemsiz derecede sapma mevcutsa önemsiz şekilde bir eksiklik olduğu kabul edilir.

9.7.
Eksiklik için sorumluluk:

  • satın alınan ürünün doğal şekilde aşınması,
  • satın alınan üründe risk transferinden sonra hatalı ya da dikkatsiz kullanım, aşırı yükleme ya da uygun olmayan işletim malzemesi sonucunda hatalar ya da hasarlar meydana gelmesi,
  • satın alınan üründe risk transferinden sonra özellikle sözleşmede öngörülemeyen dış etkiler nedeniyle oluşan hatalar ya da hasarlar meydana gelmesi durumunda ya da
  • sözleşme ortağı acil olmayan bakım çalışmaları gerçekleştirdiğinde ya da üçüncü tarafların gerçekleştirmesini sağladığında söz konusu değildir.

9.8.
Sözleşme ortağı, yalnızca eksik ürün teslimatı görevin ihlal edildiğini gösteriyorsa hizmet yerine hasar tazminatını isteyebilir.

9.9.
Sonradan yerine getirmeden bağımsız olarak gerçekleşen ve buna eşlik eden hasarlar nedeniyle hasar tazminatı (ürün kaybı, sözleşme ortağının alıcısına geç teslimat nedeniyle talepler vb., Alman Medeni Kanunu (BGB) Madde 280), yalnızca tarafımıza yazılı şekilde iletilen, uygun bir sonradan yerine getirme tarihi verimsiz şekilde sona ermişse geçerli kılınabilir. Ayrıca hasar tazminatı talepleri için Bent 11 geçerlidir.

9.10.
Satın alınan ürünün eksiklikleri nedeniyle sözleşme ortağının talepleri satın alınan ürünün teslimatından sonra bir yıl içerisinde geçerliliğini yitirir. Sözleşme ortağı sözleşmeyi feshetmek ya da satış fiyatını düşürdüğünü açıklamak isterse, bu haklar da aynı şekilde satılan ürünün teslimatından bir yıl sonra geçersiz kabul edilir. Garanti süresinin kısaltılması kasıtlı tavır ya da hile durumunda uygulamaya konulmaz.

9.11.
Sonradan yerine getirme son tarihi başarısız şekilde sonuçlanırsa, müşteriden diğer garanti haklarını bizim için geçerli kılmasını isteyerek bir aylık süre talep etme hakkımız mevcuttur. Bu süre içerisinde böyle bir beyan verilmezse garanti hakları geçersiz olur; bu durum yalnızca bu yasal sonuç için son tarihin açık şekilde bildirilmesi halinde geçerlidir.

9.12.
Yukarıdaki belirtilen garanti düzenlemesi dışında tarafımızca teslim edilen ürünlerin kalitesi konusunda hiçbir garanti üstlenmiyoruz.

10. Hasar tazminatı ve gereksiz masraflar için sorumluluk

10.1.
Hangi hukuki nedene dayanırsa dayansın hasar tazminatı ve gereksiz masraflar için tazminat sorumluluğumuz büyük ihmalkarlık ve kasıtlı tavır ile kısıtlıdır. Bu durum yasal temsilciliklerimizin ve yardımcılarımızın görev ihlali için de geçerlidir.

10.2.
Basit ihmalkarlıklar olması halinde – hangi hukuki nedene dayanırsa dayansın – sorumluluğumuz yalnızca önemli sözleşme yükümlülüklerinin ihlali kapsamındadır; bu durumda olası hasar tazminatı talebinin yüksekliği tipik öngörülebilen hasarların tazminatıyla sınırlıdır. Sözleşme ortağı sözleşme sona ermeden önce bizi özel risklere, olağan olmayan hasar olasılıklarına ve alışılmamış hasar yüksekliklerine karşı yazılı şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür. Bunun ötesindeki dolaylı zararlar, eksik ekonomik başarı, dolaylı hasarlar ve üçüncü tarafların taleplerinden doğan hasarlar için sorumluluk söz konusu değildir.

10.3.
Tüm sorumluluk kısıtlamaları; hayatına, bedenine ya da sağlığına zarar verme bakımından talepler ile Alman Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki talepler ve diğer zorlayıcı sorumluluk doğuran düzenlemelerden (Alman Çevre Sorumluluğu Yasası vb.) kaynaklanan talepler için geçerli değildir.

10.4.
Satış sözleşmesindeki bir cisim belirli bir ürün sınıfı altında bulunan bir cisim ise, bu durumda sorumluluğumuz önceki kurala göre belirlenir; hatadan bağımsız bir sorumluluk söz konusu değildir.

10.5.
Bunun dışında tarafımızdan istisnai şekilde garanti hakkı verilmişse bu garantinin belirlenen kapsamda yerine getirilmesinden sorumluyuz; garantilerin yazılı formatta olması gerekir ve böyle açık şekilde belirtilmelidir.

11. Koruma ve başkalarını düşünme sorumluluğu

Önceden görev ihlali konusunda yazılı şekilde uyarıldığımız sürece; sözleşme ortağımız, ürünlerin teslimatı ile doğrudan bağlantılı olmayan ve tarafımızca gerçekleştirilecek olan koruma ve başkalarını düşünme sorumluluklarının Alman Medeni Kanunu (BGB) Madde 241 Par. 2 uyarınca ihlali durumunda, hasar tazminatının geçerli kılınması ve fiyat düşürme hakkının uygulanması ile yükümlüdür. Tarafımız, temsilcilerimiz ya da yardımcılarımız kasıtlı tavır ve büyük ihmalkarlık ile suçlanırsa ya da hayatın, vücudun ya da sağlığın zarar görmesi kapsamı söz konusu ise yukarıda bahsedilen hüküm geçerli olmaz.

12. Mülkiyetin muhafazası

12.1.
Tarafımızca teslim edilen tüm ürünlerin mülkiyetini gelecekte meydana gelecek olanlar dahil olmak üzere sözleşme ortağı ile şirket ilişkisinden doğan tüm talepler yerine getirilene kadar saklı tutarız. Devam eden faturaların atanmasında açık kalan bakiye için mülkiyenin muhafazası söz konusudur.

12.2.
Sözleşme ortağının özellikle ödeme gecikmesi olmak üzere sözleşmeye aykırı kusurlu tutumunda teslim edilen ürünü sözleşmeyi önceden feshetmeden dahi geri alma hakkına sahibiz. Sözleşme ortağı geri vermekle yükümlüdür. Önceden açıkça yazılı şekilde belirtmediğimiz sürece ürünleri geri alma esnasında sözleşme feshedilmez. Geri alınan ürünler değerlendirme ve geri alma masraflarının düşülmesinden sonra güncel satış bedeli ile alacak olarak kaydedilir.

12.3.
Medeni Usul Hukuku Madde 771 uyarınca dava açabilmemiz için üçüncü tarafların haciz ya da diğer hamlelerinde sözleşme ortağımızın hemen yazılı şekilde bilgilendirilmesi gerekir. Üçüncü tarafların mahkeme ile ilgili ve mahkeme dışı masrafları ZPO Madde 771 uyarınca geri verecek durumda olmaması halinde, sözleşme ortağı bizim için belirlenen masraflardan sorumludur.

12.4.
Sözleşme ortağı mülkiyetimizin yangın, sel ve hırsızlığa karşı korunmasından sorumludur. Sigortaya karşı talepler tarafımıza iletilmelidir.

12.5.
Sözleşme ortağı, teslim edilen ürünü standart şirket sürecinde elden çıkarma hakkına sahiptir. Eğer alıcısı kendisine ödemenin tamamını yapmamışsa ürün sözleşme ortağının mülkiyeti altında kalır. Sözleşme ortağının alıcısı ile etkili bir temlik yasağında karar kılması halinde elden çıkarma standart iş sürecinde gerçekleşmez; fakat cari hesaba aktarılmasına izin verilir. Elden çıkarma durumunda; sözleşme ortağı, ürünün elden çıkarılması esnasında alıcının ya da üçüncü tarafın ödeme yükümlülüğünden doğan tüm ödemeleri derhal son fatura değerinden (gelir vergisi dahil) tarafımıza devreder. Teslim edilen üründe bir işlem yapılmış olması bu hükmü değiştirmez. Sözleşme ortağı, bu ödemelerin devredilmesinden sonra da tahsilat için yetkilidir. Ödemeleri tarafımızca tahsil etme hakkımız saklı kalır. Fakat sözleşme ortağı tarafımıza karşı ödeme yükümlülüklerini yasalara uygun şekilde yerine getirmişse ve ödemede gecikme olmamışsa ödemeleri tahsil etmeme sorumluluğunu üstleniriz. Bu durumda sözleşme ortağından devredilen ödemeleri ve bunların cezalarını bildirmesini, tahsilat için gerekli bilgileri toplamasını, buna ait belgeleri ibraz etmesini ve borçluyu (üçüncü tarafı) devir konusunda bilgilendirmesini isteriz.

12.6.
Teslim edilecek olan ürünün sözleşme ortağı tarafından işlenmesi ya da donatılması daima bizim adımıza gerçekleştirilir. Teslim edilecek olan ürün bize ait olmayan bir başka ürün ile işlenecekse; yeni üründe, teslim edilecek olan ürün değerinin işleme esnasında işlenen diğer ürünlere oranı kadar ortak mülkiyet edinmiş oluruz. Ayrıca işlenerek ortaya çıkan ürün için de mahfuz mal için geçerli olan koşulları geçerlidir; işlenen ürününün elden çıkarılması ile oluşan müşteri ödemeleri tarafımıza ortak mülkiyet hissemizin değerinde devredilir.

12.7.
Teslim edilecek olan ürün bize ait olmayan ürünlerle ayrılamaz şekilde bağlanmış ya da karıştırılmış ise; yeni üründe, teslim edilecek olan ürün değerinin bağlama ya da karıştırma esnasında bağlanmış ya da karıştırılmış diğer ürünlere oranı kadar ortak mülkiyet elde etmiş oluruz. Bağlama ya da karıştırma satın alan kişinin ürünü ana ürün olarak göreceği şekilde gerçekleşmişse, sözleşme ortağının ortak mülkiyeti paya göre tarafımıza devretmesi kabul edilmiş sayılır. Sözleşme ortağı bizim için tek mülkiyeti yada ortak mülkiyeti muhafaza eder.

12.8.
Ödeme henüz gerçekleşmemişse ve teminatın değeri teminat gösterilen ödemenin değerini %20’den daha fazla bir oranla aşmıyorsa; sözleşme ortağının istemesi halinde yetkimizde olan teminatları kaldırma sorumluluğunu üstleniyoruz. Karşısında kaldırma talebi bulunuyorsa ve bulunmaya devam ettiği sürece, geri ödeme talebi geçerli kılınamaz.

13. Alet ve kalıplar

13.1.
Tarafımızdan sipariş edilen kalıpları ve aletleri belirlenen özelliklere ve son teknolojik gelişmelere göre üretme ve teslim etme sorumluluğunu üstleniyoruz.

13.2.
Siparişi veren taraf tarafımızca üretilen numuneleri hemen kontrol etme ve kontrol sonuçlarına dair bizi bilgilendirme konusunda yükümlüdür. Bu bilgilendirme numune ulaştıktan sonra 10 gün içerisinde gerçekleşmezse, numune ve alet eksiksiz olarak kabul edilir.

13.3.
Tarafımızdan alet balına müşteriye söylenen fiyat daima hisselidir ve böylece otomatik olarak ortak mülkiyet edinmiş oluruz. Müşteriye söylenen fiyat %33 1/3’ü sözleşme onayında, %33 1/3’ü numune verildiğinde ve %33 1/3’ü aletin eksiksiz şekilde kabul edilmesinde olmak üzere ilk numune alımından en geç 30 gün sonra olacak şekilde üç vadede ödenir.

13.4.
Tasarım değiştiğinde fiyat ve teslimat süreleri yeniden belirlenmelidir. Şimdiye kadar ortaya çıkan maliyetlerin vadesi günlüktür ve tarafımıza hemen ödenmesi gerekir.

13.5.
İmalatı sipariş veren kişi tarafından verilen aletlere ve kalıplara göre yaparsak, bu aletlerin ve kalıpların durumundan kaynaklanan imalat eksiklerini ve olası teslimat teslimat gecikmeleri için sorumluluk üstlenmeyiz. Sipariş veren kişi 14 gün içerisinde alette bu tür bir eksiklik bildirmezse ve bu nedenle tarafımıza verilen teslimat sözleşmesi tamamen doldurulmamış ise teslimatı iptal etme ve hasar tazminatı talep etme hakkına sahibiz.

13.6.
Tarafımızda kalan müşteri aletleri için yasal KDV’ye ek olarak alet fiyatının %8’i kadar götürü ücreti isteme hakkına sahibiz. Götürü ücreti her bir aletin onarımı, bakımı ve sigortası ile oluşan masrafları karşılamaya yarar. Tarafımızda bulunan aletlerin onarımını ve bakımı üstleniriz, fakat şu durumlarda onarım ve bakım ve onarımı üstlenmeyiz:
Aletin doğal olarak eskimesinden kaynaklanan alet kırılması ve hasarlar.
Yalnızca belirtilen götürü ücreti önceden ödenmişse müşteri aletlerini teslim etmekle yükümlü oluruz. Hangi durumda olursa olsun takımları alıkoyma hakkı, sipariş veren kişinin sözleşmede belirtilen bize karşı üstlendiği sorumlulukları tam kapsamıyla yerine getirmesiyle sona erer. Belirtilen götürü ücreti önceden ödenmişse ve diğer hissedar ortak mülkiyet hissemizi ödeme yaparak satın almışsa, ortak mülkiyetimizde bulunan takımların teslim edilmesi sorumluluğunu üstleniyoruz.

14. Zaman aşımı

Tarafımız ve sözleşme ortağı arasında geçen ve bir taleple ilgili olan müzakereler askıda kalırsa, zaman aşımı süresi durdurulur (Alman Medeni Kanunu (BGB) Madde 203). Daha erken bir zaman diliminde sözleşme taraflarından biri müzakerelerin sona erdiğini gösteren yazılı bir beyanda bulunmazsa; taleple ilgili olan müzakereler kapsamında taraflardan birinin son yazılı beyanından en geç altı ay sonra aman aşımı süresinin durdurulması sona erer.

15. Mülkiyet hakkı / gizlilik

15.1.
Sözleşme ortağı korunma hakkına üçüncü taraf tarafından zarar verilmemesi için ürün teslimi ya da hizmet için tarafımıza devredilen belgeleri, eşyaları ve buna benzer envanterleri kontrol eder. Üçüncü tarafların bizimle ilgili hakları tarafımızca sözleşme ortağına bildirilecektir. Sözleşme ortağı tarafımızı üçüncü tarafların taleplerinden muaf bırakacak ve yaşayacağımız hasarları karşılayacaktır. Üçüncü bir kişi kendisine ait fikri mülkiyete dayanarak hizmet sağlamamızı, üretim ya da teslimat gerçekleştirmemizi engellerse; hukuki durum sorgulanmaksızın çalışmaları durdurma ve zararımızın tazminatını isteme hakkına sahibiz. Sözleşmede belirtilmemiş ve tarafımıza devredilen belgeler, eşyalar ve buna benzer envanterler istenmesi halinde ücret karşılığında geri gönderilir. Aksi takdirde teklifin verilmesinden üç ay sonra imha etme hakkına sahip oluruz.

15.2.
Somut ya da soyut şekildeki tüm numunelerin, modellerin, çizimlerin, maliyet tahminlerinin, hesaplamaların ve benzeri bilgilerin elektronik ortamda da dahil olmak üzere mülkiyet ve telif hakkını koruruz. Bu tür bilgiler için üçüncü tarafların erişimine izin verilemez. Sözleşme ortağının sözleşmeyi hazırlama kapsamında bu tür bilgilere ulaşması halinde, sözleşme gerçekleşmemişse ücretsiz şekilde bize geri göndermekle yükümlüdür.

15.3.
Sözleşme ortağı gizli olduğu tarafımızca açıkça belirtilen ya da bazı koşullar nedeniyle gizli tutulma gerekliliği bulunan tüm bilgilerin üçüncü taraflar tarafından erişimine yalnızca açık şekilde onayladığımız takdirde izin verebilir.

16. Nihai hükümler

16.1.
Alman hukuku geçerlidir. Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin BM Antlaşması uygulanması söz konusu değildir.

16.2.
Bu genel şirket koşullarından bazı maddelerin tamamen ya da kısmen geçersiz olması halinde, geriye kalan maddelerin ya da kısmen geçersiz olan maddelerin geriye kalan kısımları bu durumdan etkilenmez; bunun yerine yasal durumu korunur.

16.3.
Tek yetkili mahkeme Paderborn’dur. Sözleşme ortağına karşı genel yetkili mahkemeye ya da şirket merkezi için yetkili olan mahkemeye dava talebinde bulunabiliriz.

16.4.
Sözleşme ortağı ile yasal ilişkiden kaynaklanan tüm yükümlülükler için hizmet, ödeme ve yerine getirme yeri Brakel’dir. Masraf üstlenmeye ilişkin anlaşmalar için yukarıda belirtilen yerine getirme yeri geçerlidir.

16.5.
Şirket işlemleri için gerekli veriler merkez fabrikamızda kaydedilir.